Vedtægter for Møllehøj Vandværk a.m.b.a.


§ I Navn og hjemsted

Møllehøj Vandvœrk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrœnset ansvar, som blev stiftet den 11. maj 2010 (se § 15).

Stk. 2. Møllehøj Vandvœrk a.m.b.a. har hjemsted i Kyndeløse Sydmark i Lejre kommune.

§ 2 Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gœldende vandforsyningslov og det for vandvœrket gœldende regulativ at forsyne ejendommene i vœrkets forsyningsområde med godt og tilstrœkkeligt drikkevand til lavest mulige pris og at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål og deraf afledte forhold.

§ 3 Forsyningsområde

Vandvœrkets forsyningsområde fastsœttes til enhver tid af selskabets bestyrelse og skal meddeles på generalforsamlingen og på selskabets hjemmeside.

Stk. 2. Pr. september 2009 er forsyningsområdet grunderejerforeningerne Bregnekær, Bregnagergaard og Kyndeløse Strand Øst samt ejendomme i umiddelbar nœrhed af disse grundejerforeninger.

Stk. 3. I tilfœlde af uoverensstemmelser vedrørende spørgsmal om, hvorvidt en ejendom kan henregnes til vandvœrkets forsyningsområde, kan sådanne spørgsmål indbringes for kommunalbestyrelsen.

§ 4 Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

§ 5 Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.
Stk. 2. Ved indmeldelse udleveres gœldende vedtœgter, regulativ og takstblad.

§ 6 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For selskabets forpligtelser hœfter medlemnnerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Stk. 2. Ethvert medlem indtrœder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandvœrkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nœrvœrende vedtœgter.

Stk. 3. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, skal medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo

sørge for, at den nye ejer indtrœder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Stk. 4. Medlemmerne har pligt til at aflæse deres vandmåler og at indberette aflœsningen efter bestyrelsens anvisninger.

§ 7 Udtræden af selskabet

Udtrœden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstœndigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Stk. 2. Såfremt en grund ophører som selvstœndigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Stk. 3. Ved udtrœden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue. Eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 8 Økonomi

Ved tilslutning af vand ved nye stik betales en tilslutningsafgift (anlœgsbidrag), som fremgår af takstbladet, og som hvert år reguleres efter nettoprisindekset for den nærmest forudgående janu­ar. Pr. januar 2010 udgør det 122,3 svarende til et anlœgsbidrag på kr.14.328,64.

Stk. 2. Regnskabsåret løber fra den 1/1 til 31/12.

Stk. 3. Et overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Stk. 4. Regnskaberne revideres af de på generalforsamling valgte interne revisorer. Revisorerne har kontokik beføjelser.

Stk. 5. Årsregnskabet underskrives af de interne revisorer og af bestyrelsen.

Stk. 6. Honorar til bestyrelsen og til den tilsynsførende fastsœttes af generalforsamlingen under behandling af budget (§ 9 stk. 3).

§ 9 Ordinær generalforsamling

Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen, der består af alle selskabets medlemmer. Ordinœr generalforsamling afholdes hvert år i andet kvartal og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved e-mail eller almindeligt brev til medlemmerne sammen med dagsorden og revideret regnskab.

Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet pà generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før og skal offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 5 dage før general­forsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Dagsordenen for den ordinœre generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Notering af antal fremmødte stemmeberettigede
4 Valg af to stemmetœllere
5 Fremlœggelse og godkendelse af beretning for det forløbne regnskabsår herunder meddellelse om aktuelt forsyningsområde
6 Fremlœggelse og godkendelse af regnskab
7 Behandling af indkomne forslag
8 Fremlæggelse og godkendelse af takstblad for nœste år
9 Fremlæggelse og godkendelse af budget for nœste år
10 Valg af formand for ét år
11 Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år
12 Valg af tre suppleanter til bestyrelsen for ét år
13 Valg af to interne revisorer for ét år
14 Valg af en revisorsuppleant for ét år
15 Eventuelt

Stk. 4. På generalforsamlinger har hvert medlem én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Der kan ikke afgives flere end én stemme pr. ejendom.

Stk. 5. Medlemmer kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem; dog kan et medlem højst afgive to stemmer ved fuldmagt ud over egen stemme.

Stk. 6. På generalforsamlinger afgøres alle afstemninger undtagen vedrørende vedtœgtsœndrin­ger og selskabets opløsning ved almindeligt flertal. Vedrørende vedtœgtsœndringer henvises til l § 13. Vedrørende selskabets opløsning henvises til l § 14.

Stk. 7. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis der fremsœttes ønske om det.

Stk. 8. Fire bestyrelsesmedlemmer vœlges for to år ad gangen på skift, således at der hvert år vœlges to. Alle de ovrige personvalg gœlder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 9. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem over 18 år.

Stk. 10. En lovligt indvarslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig uanset antallet af frem­mødte, stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 11 . Der skal føres referat over vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af generalforsamlingens referent og dirigent og har fuld beviskraft for, hvad der er vedtaget. Referatet skal senest 4 uger efter generalforsamlingen offentliggøres på selskabets hjemmeside.


§ 10 Ekstraordinaar generalforsamling

Ekstraordinœr generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt til bestyrelsen fremsœtter krav om det med begrundet forslag til dagsorden.

Stk. 2. Bestyrelsen skal i så fald indkalde til ekstraordinœr generalforsamling, senest 14 dage efter at der er fremsat begœring om det og med mindst 8 dages varsel.


§ 11 Bestyrelse

Selskabets daglige ledelse forestås under ansvar for medlemmerne af en bestyrelse bestâende af formand og fire bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. På første bestyrelsesmøde, efter at bestyrelsen er valgt, konstituerer bestyrelsen sig selv med kasserer og eventuelle øvrige poster.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen vedtages ved almindeligt fiertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsœtter selv sin forretningsorden og skal føre referat over vedtagne beslutninger.

Stk. 6. Til varetagelse af den daglige drift kan bestyrelsen antage en tilsynsførende og i fornødent omfang andet personale og afholde de efter dens eget skøn nødlvendige udgifter til administration,reparation og vedligeholdelse.

Anlœgsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inklusive eventuelle henlœggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Stk. 7. I tilfœlde af at formanden afstår sin ejendom i forsyningsområdet, indtrœder en af supple­anterne efter bestyrelsens afgørelse i bestyrelsen, og bestyrelsen udpeger selv ny formand for resten af valgperioden og konstituerer sig i øvrigt.

Stk. 8. I tilfælde af, at et andet bestyrelsesmedlem afstår sin ejendom i forsyningsområdet, indtræder en af suppleanterne efter bestyrelsens afgørelse i bestyrelsen, og bestyrelsen konstituerer sig.

Stk. 9. Bestyrelsen forpligter selskabet i aile anliggender og er således berettiget til at anIægge og modtage søgsmâl samt afslutte retshandlinger på dets vegne.


Stk. 10. Bestyrelsen har pligt til at oprette og vedligeholde en Internet-hjemmeside, som mindst skal indeholde

1 Selskabets vedtægter

2 Revideret regnskab, takstblad og budget

3 Beskrivelse af aktuelt forsyningsområde

4 Referat af seneste generalforsamling


5 Den tilsynsførendes navn, adresse og kontaktoplysninger

6 Bestyrelsesmedlemmernes navn, adresse og kontaktoplysninger


§ 12 Tegningsret


Stk.1. Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gæIdsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Stk. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura.


§ 13 Vedtœgtsændringer

Til beslutning om vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for.

Stk. 2. Selv om ikke mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, skal der foretages afstemning. Er der mindst 2/3 flertal, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær eller ordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. Der skal dog gå mindst 8 dage mellem de to generalforsamlinger.


§ 14 Opløsning


Stk. 1.Opløsning af selskabet kan kun vedtages, såfremt mindst 3/4 af samtlige stemmeberelligede medlemmer stemmer for det.

Stk. 2. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne f.eks. ved sammenlægning med et andet vandværk eller ved kommunens overtagelse, kan opløsning dog vedtages efter de i § 13 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Stk. 3. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om, hvorledes eventuelle aktiver skal anvendes. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men skal overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formmål som selskabet.


§ 15 lkrafttrœden


Selskabets første vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. august
1969. Ændringer er blevet indført den 10. november 1971 , den 7. maj 1977 og den 19. november 1987 samt pà
repræsentantskabsmøder den 24. november 1988, den 9. februar 1993, den 22. marts 2006, den 13. oktober 2009 og den 3. Juni 2017.

Den 11 . maj 2010 ændres vandværkets status til andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), og repræsentantskabet blev afløst af generalforsamlingen som selskabets højeste myndighed.